قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
مشاوره مدارس تیزهوشان
مشاوره مدارس تیزهوشان
دسامبر 5, 2018
مشاوره و ثبت نام کارشناسی ارشد 98
دسامبر 8, 2018

ثبت نام دانشگاه آزاد

مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام دانشگاه آزاد :

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه :آﻣﻮزش در داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺎم واﺣﺪي اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﺮ درس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ و ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﯾﮏ، دو، ﺳـﻪ و ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎر واﺣـﺪ درﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادي از دروس ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط و ﺣﻀﻮر در ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽآﻧﻬﺎ، در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در اﻣﺘﺤﺎن آن دروس ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﭘـﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ در اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻠﯿﻪ دروس ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. در اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﯾﮏ درس ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﯿـﺎورد، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺠﺪد ﻫﻤﺎن درس ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻔـﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧـﺪن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ : اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻـﺮف ﺗﺤﺼـﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻼﺳﻬﺎي درس آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﯾـﺎ ﻋﺼﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻃﻮل ﻣـﺪت ﺗﺤﺼـﯿﻞ در ﺳـﺎل 6 ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺑﺮاي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. می توانید برای ثبت نام و مشاوره دانشگاه آزاد با مشاوران ما در ارتباط باشید.

ثبت نام و مشاوره دانشگاه آزاد :

ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎره وﻗـﺖ : در ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧﯿـﺎز داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫـﺮ دﻟﯿـﻞ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در دوره ﺗﻤـﺎم وﻗـﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ، ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﺎرهوﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘـﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻧﯿـﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ، در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻏﯿﺮﭘﺰﺷـﮑﯽ در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرهوﻗﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎره وﻗﺖ اﻣﮑـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب و ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮي را در ﻫـﺮ ﻧﯿﻤﺴـﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دوره را ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺣـ ﺪاﮐﺜﺮ ﻣـﺪت ﻣﺠـﺎز ﺳـﺎل 8 ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرهوﻗـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎره وﻗﺖ اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺎرهوﻗﺖ در وﻗﺖ ﻋﺼﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ زن و ﻣـﺮد در ﯾـﮏ درس ﺑـﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻧﺮﺳﺪ، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ آن ﮐـﻼس ﺗﻮأﻣﺎً ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اوﻗﺎت ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﺮدد. از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣـﺪرك ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﭘﺎره وﻗﺖ اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.می توانید برای ثبت نام و مشاوره دانشگاه آزاد با مشاوران ما در ارتباط باشید.

ثبت نام دانشگاه آزاد :

ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن واﺣـﺪﻫﺎ، ﭘـﺮدﯾ ﺲﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺼـﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ، ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺗـﺎ دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷﻬﺮﯾﻪ واﺣـﺪﻫﺎي داﺧﻠـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ.
برای مشاوره و ثبت نام می توانید با کارشناسان مرکز در ارتباط باشید.

تماس با تلفن ثابت 9099072840